Varför har vi en kurs i informationssökning? Vad är det egentligen ni ska lära er här?

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Övergripande mål och riktlinjer

Kunskaper

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
  • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Kursplaner

Svenska

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll
Informationssökning och källkritik
  • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  • Hur man citerar och gör källhänvisningar.
  • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Samhällskunskap

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Centralt innehåll
Information och kommunikation
  • Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier.